Ο AC3 προσφέρει στα μέλη του οδική βοήθεια Interamerican.

Η κάλυψη αφορά μόνο την παροχή Οδικής Βοήθειας.

· Το πρόγραμμα κάλυψης είναι το Βασικό Ελλάδας, το οποίο επιγραμματικά, προσφέρει επί τόπου εξυπηρέτηση, μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο ή και επαναπατρισμό του οχήματος εφόσον απαιτείται, λόγω μεγάλης βλάβης ή ατυχήματος.

· Το ασφάλιστρο είναι 30€ / ασφαλιζόμενο, ετησίως.

· Η κάλυψη παρέχεται για οποιαδήποτε αιφνίδια βλάβη παρουσιάσει το όχημα. Δεν καλύπτονται ακινητοποιημένα οχήματα, προϋπάρχουσες βλάβες ή οχήματα χωρίς πινακίδες.

· Η κάλυψη θα παρέχεται στα μέλη του Συλλόγου, βάσει ΑΔΤ. Κάθε Ασφαλισμένος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παροχές της Οδικής Βοήθειας έως 5 φορές κατ’ ανώτατο όριο ετησίως, ανεξαρτήτως οχήματος.

· Για την παροχή των υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία του ασφαλισμένου και η επίδειξη του ΑΔΤ, το οποίο έχει καταχωρηθεί κατά τη σύναψη του συμβολαίου.

· Για χρήση της Οδικής Βοήθειας οι λήπτες της ασφάλισης μπορούν να καλούν το τηλ. 1158 και να αναφέρουν τον αριθμό της Αστυνομικής Ταυτότητας τους.

· Οι εντάξεις θα καταχωρούνται με έκδοση πρόσθετης πράξης, στην οποία θα αναγράφεται το εκάστοτε σύνολό των ασφαλισμένων. Δεν εκδίδεται ατομική πρόσθετη πράξη για κάθε ασφαλισμένο.

· Η ανανέωση της κάλυψης δε γίνεται αυτόματα. Η Εταιρία θα ενημερώνεται για την ανανέωση πριν τη λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου.

Για εγγραφές & πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία.