ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ  Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 13.
Πρέπει να αντικατασταθεί η φράση: «από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του διεθνώς», με την ορθή «από το έτος κατασκευής». Τούτο δε διότι αφ’ ενός μεν «το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων (Δ.Ο.Π.Ο.)», έχουν σαν σημείο αναφοράς το ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κάθε οχήματος και αφ’ ετέρου και προς επίρρωση αυτού, έχει παρατηρηθεί παγκοσμίως, οχήματα να εκτίθενται στην κυκλοφορία αργότερα έως πολύ αργότερα από το έτος κατασκευής τους, για διάφορους λόγους.

ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 16.
Ως προς «τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά», που σύμφωνα με το παρόν Νομοσχέδιο, για την κυκλοφορία των οποίων προβλέπεται η χορήγηση ενάριθμου διακριτικού γνωρίσματος, θεωρούμε ότι ειδικά για τα οχήματα αυτά, πρέπει το «ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα», να είναι οι πινακίδες ιστορικού οχήματος που έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν από της ψήφισης του Νομοσχεδίου και επέκεινα, αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο.
Τούτο δε, διότι διαφορετικά θα πρέπει ο κάτοχος του συγκεκριμένου ιστορικού οχήματος, κάθε φορά που χρειάζεται να επισκεφθεί συνεργείο για την τεχνική υποστήριξη του οχήματός του ή να συμμετάσχει σε εκδήλωση ιστορικών οχημάτων, να ζητά και να λαμβάνει «ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα».
Επίσης με τη ρύθμιση του Ν/Σ το εν λόγω ιστορικό όχημα, δεν θα μπορεί να είναι ασφαλισμένο, αφού οι ασφαλιστικές εταιρείες για να ασφαλίσουν ιστορικό όχημα, απαιτούν να έχει αυτό πινακίδες ιστορικού οχήματος.
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε για τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ, να προστεθεί στο άρθρο 3 νέα παράγραφος με αριθμό 16, με περιεχόμενο, κατά τα άνω, ως ακολούθως:
16. «Ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα» για οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ, πινακίδες ιστορικού οχήματος που χορηγούνται από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου».

ΑΡΘΡΟ 26 παρ. 4.
«Τα οχήματα ειδικού τύπου» που αναφέρει η διάταξη, θεωρούμε ότι πρέπει να διακριθούν σε δύο (2) υποκατηγορίες, ήτοι αυτά με μικτό βάρος κάτω των 3.500 χλγ και αυτά με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ.
Τούτο δε διότι υπάρχουν στρατιωτικά κλπ οχήματα ειδικού τύπου, που ευχερώς πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας, (ενδεικτικά: μικρά τζιπ, μοτοσυκλέτες κλπ). Για τα οχήματα αυτά, (ενν. κάτω των 3.500 χλγ), πρέπει να ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 και 3, 27 παρ. 1 και εν γένει να κυκλοφορούν όπως και τα λοιπά ιστορικά οχήματα.

ΑΡΘΡΟ 26 παρ. 5.
Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη, που να επιτρέπει στον κάτοχο οχήματος που χαρακτηρίζεται ως ιστορικού ενδιαφέροντος και προς τούτο έχει γίνει διαγραφή του και έχει καταθέσει τις συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, να προβαίνει σε αποχαρακτηρισμό του ιστορικού ως άνω οχήματός του, να επανεγγράφεται αυτό στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας πλέον συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτό δε το δικαίωμα να χορηγείται άπαξ.
Η αιτιολογική βάση μιας τέτοιας ρύθμισης, είναι ότι τονώνει το αίσθημα ασφάλειας δικαίου στους πολίτες που έχουν ήδη όχημα χαρακτηρισμένο ως ιστορικό ή που θα χαρακτηριστεί ως τέτοιο, από την ψήφιση του νόμου και επέκεινα, ότι σε κάθε περίπτωση, (ενδεικτικά: αλλαγή επί τα χείρω του νομοθετικού πλαισίου, όπως πχ συνέβη το 2017),  θα μπορεί να αποχαρακτηρίσει το όχημά του και να το κυκλοφορεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κ.Ο.Κ.
Προτείνουμε συνεπώς να υπάρξει νέα παράγραφος, με αριθμό 5 με το ανωτέρω περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. δ.
Είναι υπαρκτή η περίπτωση, που ιδιοκτήτης οχήματος, (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας κλπ), είτε έχει απωλέσει τον τίτλο κτήσης (π.χ ιδιωτικό συμφωνητικό), είτε έχει αποκτήσει αυτό ως αδέσποτο, κατά τις διατάξεις του ΑΚ, σε κάθε όμως περίπτωση νέμεται αυτό για χρονικό διάστημα που πολλές φορές υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΑΚ για την κτήση κυριότητας κινητού με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. Ενώ υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που κάτοχοι τέτοιων οχημάτων, τα έχουν ήδη χαρακτηρίσει ιστορικά και έχουν προς απόδειξη λάβει τη σχετική πιστοποίηση της Δ.Ο.Π.Ο (ήτοι κάρτα  F.I.V.A). Θεωρούμε συνεπώς ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε κάτοχο οχήματος ήδη χαρακτηρισμένου ως ιστορικό με προγενέστερες διατάξεις είτε πρόκειται να χαρακτηριστεί ως ιστορικό με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να μπορεί να ενταχθεί στον υπό ψήφιση Νόμο, ακόμα και αν δεν έχει διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρκεί να αποδεικνύει με αδιαμφισβήτητο τρόπο (ενδεικτικά, κάρτα  F.I.V.A, ένορκες βεβαιώσεις κλπ), ότι έχει την κυριότητα του εν λόγω οχήματος με τα προσόντα της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας

Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει συνεπώς νέα περίπτωση δ στην παρ. 2 του άρθρου 26, που να αναφέρει:
 «δ. Σε περίπτωση αδυναμίας της κατά τα άνω υπό περ. γ΄ διαγραφής του οχήματος, δύναται ο κάτοχος αυτού να ολοκληρώνει τη διαδικασία χαρακτηρισμού ως ιστορικού, αποδεικνύοντας με τρόπο αδιαμφισβήτητο (ενδεικτικά, κάρτα  F.I.V.A, ένορκες βεβαιώσεις κλπ), ότι έχει την κυριότητα του εν λόγω οχήματος με τα προσόντα της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας, όπως ορίζει ο ΑΚ».

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. ε.
Είναι εξαιρετικά σύνηθες, κάτοχοι οχημάτων, (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών), να έχουν αυτά σε ιδιωτικούς χώρους φύλαξης ή και επισκευής και η διαδικασία αποκατάστασής τους, για διάφορους λόγους (ενδεικτικά: οικονομικούς, δυσκολίας ανεύρεσης γνησίων ανταλλακτικών κλπ), να είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και οπωσδήποτε με άγνωστο το χρόνο ολοκλήρωσης της αποκατάστασής τους. Για τους λόγους αυτούς, αυτονόητο είναι ότι αυτά θα χαρακτηριστούν ως ιστορικά, οποτεδήποτε ολοκληρωθεί η αποκατάσταση/ανασκευή τους. Για λόγους τάξης, μπορεί να προστεθεί παρ. ε στο άρθρο 26 που να έχει ως ακολούθως:
«ε.  Οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή, φυσικού ή και νομικού προσώπου και είναι στο στάδιο της ανακατασκευής τους, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, δύνανται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του άνω χαρακτηρισμού τους, οποτεδήποτε ολοκληρωθεί η αποκατάσταση/ανασκευή τους».

ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3.
•    Οι διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου, να ισχύουν για « τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά», με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ, για τους λόγους που ήδη εξετέθησαν.
•    Επίσης για τα οχήματα αυτά, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα κυκλοφορίας τους για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους.
Προτείνουμε συνεπώς για τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά», με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ να προστεθεί περ. γ, ως ακολούθως:
«γ. Για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος.
ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται κάθε Κυριακή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας.»

Άρθρο 28 τελ εδάφιο.
Προτείνουμε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 28 να διαμορφωθεί ως εξής, για λόγους νομοθετικής τάξης, σύμφωνα με τα όσα έχουμε ήδη αναφέρει για τα εν λόγω οχήματα:
«Εξαιρούνται τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά, με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ, στα οποία δεν χορηγούνται κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα με τα ανωτέρω».

Άρθρο 29 .
Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης των ιστορικών οχημάτων με τα συμβατικά οχήματα και για όσο διάστημα ισχύει η υποχρέωση τεχνικού ελέγχου ανά δύο έτη, το αυτό να ισχύει και για τα ιστορικά οχήματα. Πολλώ δε μάλλον που τα χιλιόμετρα που διανύει το μέσο ιστορικό όχημα, είναι σαφώς λιγότερα από αυτά που διανύει το μέσο συμβατικό όχημα και συνεπώς η εν λόγω ρύθμιση, μπορεί εύλογα να ισχύσει και εφ’όσον η Πολιτεία αποφασίσει για όλα ή μερικά οχήματα, το Τεχνικό Έλεγχο αυτών, για διάστημα μικρότερο των 2 ετών.
Προτείνουμε το κείμενο της διάταξης να διαμορφωθεί ως εξής:
«Καθιερώνεται τεχνικός έλεγχος των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τη διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών, που πραγματοποιείται κάθε δύο (2) έτη».

ΑΡΘΡΟ 30 παρ. δ.
Σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα, τα τέλη κυκλοφορίας για μοτοσυκλέτες με μηχανή έως 785 κ. εκ, έχουν ως εξής:

Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.)    Ποσό (ευρώ)
Έως 300                              22
301-785                              55

Είναι συνεπώς καταφανώς άνισο, οι ιστορικές μοτοσυκλέτες έως 300 κ.εκ να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας 50 ευρώ, ενώ και αυτές με κυβισμό έως 785 κ.εκ, να καταβάλλουν ομοίως 50 ευρώ, ενώ αντικειμενικά τα χιλιόμετρα που διανύει το μέσο αυτό ιστορικό όχημα, είναι σαφώς λιγότερα από αυτά που διανύει το αντίστοιχο μέσο συμβατικό όχημα.
Προτείνουμε συνεπώς να διαμορφωθεί η παράγραφος δ, ως ακολούθως:
δ) Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος, καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος, ως ακολούθως:

                     Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.)    Ποσό (ευρώ)
           Έως 300                              20
Έως 785                              40
Άνω των 786                         50

ΑΡΘΡΟ 30 παρ. στ.
Προτείνουμε η παρ. στ να διαμορφωθεί ως εξής, για λόγους νομοθετικής τάξης, σύμφωνα με τα όσα έχουμε ήδη αναφέρει για τα εν λόγω οχήματα:
«στ) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ειδικού τύπου, όπως, πυροσβεστικά και στρατιωτικά, με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας».

ΑΡΘΡΟ 30 παρ. ζ.
Θεωρούμε ότι πρέπει να δίνεται και στους κατόχους ιστορικών οχημάτων να θέτουν αυτά σε ακινησία, όπως ισχύει και για τους κατόχους αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να άρουν, ολικά ή μερικά, την ακινησία και να γίνει και η αντίστοιχη πρόβλεψη ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και να προστεθεί παράγραφος ζ΄, ως ακολούθως:
«ζ, 1. Οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του τρέχοντος έτους, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής και σύμφωνα με τους όρους και διακρίσεις που ισχύουν κάθε φορά για τα οχήματα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας».

ΑΡΘΡΟ 33.

Σύμφωνα με την παρ. 9 άρθρου 33, ορίζεται « Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά με βάση προγενέστερες διατάξεις, αυτά οφείλουν να εφοδιαστούν με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 3 για τη διατήρηση του σχετικού χαρακτηρισμού».
Όμως για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας κατ’ άρθρο 26 παρ. 2, προϋπόθεση είναι η προηγούμενη χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 3.
 Υπάρχει συνεπώς μια λογική αντίφαση, που πρέπει να θεραπευθεί και παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές Σας.

ΑΡΘΡΟ 35
Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 35, ορίζεται «Οι διατάξεις του Μέρους Γ’ ισχύουν δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία δεν έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη των οχημάτων ειδικού τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».
Θεωρούμε ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτών των διατάξεων, αφού σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2, πρέπει τα οχήματα να έχουν εφοδιαστεί με τα στοιχεία κυκλοφορίας, άρα και Βεβαίωση Χαρακτηρισμού και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και μάλιστα εντός 18 μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος, ενώ με την παρ. 9 άρθρου 33, τα ήδη χαρακτηρισμένα ως ιστορικά οχήματα για να δύνανται να κυκλοφορούν, οφείλουν να εφοδιαστούν με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και μάλιστα 2 χρόνια μετά τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας.

Υπάρχει συνεπώς μια λογική αντίφαση, που πρέπει να θεραπευθεί και παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές Σας.